alle producten van Slimdruk

disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Slimdruk.nl

 1. Toepasselijkheid
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website slimdruk.nl van Slimdruk BV.
   
 2. Wijziging
  Slimdruk.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op slimdruk.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Slimdruk.nl adviseert u slimdruk.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
   
 3. Hyperlinks
  Slimdruk.nl kan hyperlinks naar websites van partners van slimdruk.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Slimdruk.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat slimdruk.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
   
 4. Eigendom
  Alle rechten op slimdruk.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Slimdruk BV, haar partners en adverteerders. Slimdruk BV behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Slimdruk BV, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van slimdruk.nl geldt: © 2009 slimdruk.nl, Nederland.
   
 5.  Informatie
  Slimdruk.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van slimdruk.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Slimdruk BV Het is niet toegestaan informatie die van slimdruk.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
   
 6. Gebruiksrecht
  Slimdruk.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan slimdruk.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om slimdruk.nl te kunnen raadplegen of slimdruk.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om slimdruk.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door slimdruk.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden slimdruk.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van slimdruk.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
   
 7. Beveiliging
  Slimdruk.nl spant zich in om haar website of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.
   
 8. Aansprakelijkheid
  Slimdruk.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van slimdruk.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op slimdruk.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf slimdruk.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om slimdruk.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van slimdruk.nl
   
 9. Conversie
  Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
   
 10. Verkoop producten
  Voor de verkoop van producten op slimdruk.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
   
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van slimdruk.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.


4.7 van 5

Onze reviews:

Wij vinden uw mening erg belangrijk om onze service nog beter te maken.


Telefoon: 058 8200 200
Email: info@slimdruk.nl
Twitter: @slimdruk
Facebook: slimdruk

Van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 t/m 17:00 uur


Vraag een offerte aan


 • Gratis levering
 • Scherpe prijzen
 • iDEAL / PayPal
 • Gratis bestandscontrole
 • Snelle levering
 • Uitgebreid assortiment
 • Servicedesk
 • Anoniem afleveren
 • Bekijk alle voordelen