alle producten van Slimdruk

algemene voorwaarden

Slimdruk is verplicht om specifieke Algemene Voorwaarden voor Consumenten te vermelden.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Consumenten

 

Algemene Voorwaarden:

artikel 1     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slimdruk B.V. en een Opdrachtgever waarop Slimdruk B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Slimdruk B.V., voor de uitvoering waarvan door Slimdruk B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Slimdruk B.V. en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Slimdruk B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Slimdruk B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Slimdruk B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2     Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Slimdruk B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Slimdruk B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Al het aangeboden drukwerk op '135, 170, 250 of 300g mat MC' papier, wordt geleverd op halfmatte 135, 170, 250 of 300 grams machine coated papiersoort.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Slimdruk B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Slimdruk B.V. anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Slimdruk B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3     Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Slimdruk B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Slimdruk B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Slimdruk B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Slimdruk B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Slimdruk B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Levering geschiedt af bedrijf van Slimdruk B.V.. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Slimdruk B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slimdruk B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Slimdruk B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Slimdruk B.V. zijn verstrekt, heeft Slimdruk B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Slimdruk B.V. ter beschikking heeft gesteld. Slimdruk B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Slimdruk B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Slimdruk B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Slimdruk B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Slimdruk B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Slimdruk B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Slimdruk B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Slimdruk B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Slimdruk B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 4     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Slimdruk B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Slimdruk B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Slimdruk B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Slimdruk B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Slimdruk B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Slimdruk B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Slimdruk B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Slimdruk B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Slimdruk B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Slimdruk B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Slimdruk B.V., zal Slimdruk B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Slimdruk B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Slimdruk B.V. anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Slimdruk B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Slimdruk B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5     Overmacht en levering

 1. Slimdruk B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Slimdruk B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Slimdruk B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Slimdruk B.V. of van derden daaronder begrepen. Slimdruk B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Slimdruk B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Slimdruk B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Slimdruk B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Slimdruk B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Slimdruk B.V. is niet aansprakelijk voor latere levering dan vermemeld in het bestelproces door overmacht in het drukproces of overmacht bij bezorging.
 6. Indien externe bezorgdiensten ingeschakeld moeten worden door Slimdruk B.V. doordat de Opdrachtgever op moeilijker bereikbare bestemming (bijvoorbeeld eilanden)  is gevestigd, is Slimdruk B.V. niet aansprakelijk voor latere levering dan vermemeld in het bestelproces.
 7. Indien de Opdrachtgever niet aanwezig is voor ontvangst van door Slimdruk aangeboden diensten, of onvoldoende maatregelen heeft getroffen bij afwezigheid, op de door Slimdruk B.V. aangegeven afleverdatum worden meerkosten voor het opnieuw afleveren in rekening gebracht, respectievelijk €10,- vermeerderd met €5,- voor elke bestelling binnen dezelfde order.

artikel 6     Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden door Opdrachtgever, op een door Slimdruk B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Slimdruk B.V. aangegeven.
 2. Na betaling van Opdrachtgever op slimdruk.nl komt een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Slimdruk B.V., tenzij anders overeengekomen tussen Slimdruk B.V. en Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Slimdruk B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Slimdruk B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Slimdruk B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Slimdruk B.V. is gerechtigd de bedragen, die zij van Opdrachtgever zal hebben te vorderen of aan Opdrachtgever zijn verschuldigd, uit welken hoofde ook, te verrekenen met bedragen die zij te eniger tijd aan Opdrachtgever zal zijn verschuldigd of van Opdrachtgever zal hebben te vorderen.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Slimdruk B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7     Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Slimdruk B.V. geleverde blijft eigendom van Slimdruk B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Slimdruk B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

artikel 8     Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Slimdruk B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Slimdruk B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Slimdruk B.V., de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Slimdruk B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld na levering schriftelijk en telefonisch aan Slimdruk B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk en telefonisch aan Slimdruk B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Slimdruk B.V. in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Slimdruk B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Slimdruk B.V. opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Slimdruk B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Slimdruk B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Slimdruk B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Slimdruk B.V. te verschaffen, tenzij Slimdruk B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Slimdruk B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Slimdruk B.V. en de door Slimdruk B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9     Aanleverspecificaties drukwerk

 1. Door de opdrachtgever dient bij de aanlevering van toeleveringsmateriaal voor drukwerk de volgende specificaties in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk of telefonisch anders tussen de opdrachtgever en Slimdruk B.V. is overeengekomen:
 • aanlevering in een of meer van de volgende Mac/PC bestanden: JPG, PDF, TIFF, alle op minimaal 300 DPI certified, waarbij de tekst dient te worden omgezet naar lettercontouren/outlines.
 • 2 millimeter snijmarge aan alle zijden
 • Aangeraden wordt om tekst 3 mm van de snijmarge te plaatsen
 • Alle fonts dienen te zijn omgezet naar lettercontouren
 • Bestanden dienen geen "overprint" te bevatten Deze zijn niet zichtbaar na de drukgang.
 • Full color afbeeldingen in CMYK met resolutie van 300 dpi.
 • Bestanden in 1 of 2 kleuren in PMS(pantone kleuren)
 • Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijncompressie dienen te zijn uitgezet.
 • Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1 laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001). Maakt u gebruik van eps dan dient u deze in Adobe Distiller om te zetten naar pdf-x1a(2001).
 • Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP´s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.
 1. Slimdruk B.V. heeft op haar website na het uploaden van het bestand betrekking hebbend op de opdracht van opdrachtgever een voorbeeldscherm geplaatst in lage resolutie. Opdrachtgever wordt geadviseerd deze goed te bestuderen alvorens akkoord te geven aan de opdracht om problemen te voorkomen. Het lage resolutie bestand kan ook door Slimdruk B.V. benaderd worden om eventuele geschillen tussen Slimdruk B.V. en opdrachtgever,met betrekking tot de goedkeuring van de opdrachtgever na uploaden van zijn bestand, op te lossen.

artikel 10    Aansprakelijkheid

 1. Indien Slimdruk B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Slimdruk B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Slimdruk B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Slimdruk B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Slimdruk B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Slimdruk B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Slimdruk B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Slimdruk B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Slimdruk B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Slimdruk B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Slimdruk B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 11    Intellectueel eigendomsrecht

Eventueel gebruikte beeldmerken, namen, slogans, etc. door opdrachtgever vallen onder aansprakelijkheid van de opdrachtgever zelf. Slimdruk B.V. gaat ervan uit dat rechten van gebruikte beeldmerken, namen, slogans, etc. door opdrachtgever zijn verworven of toegezegd door eigenaar aan opdrachtgever. Slimdruk B.V. is niet aansprakelijk voor overtreding van het eigendomsrecht door opdrachtgever.

artikel 12    Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Slimdruk B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Slimdruk B.V. toerekenbaar is. Indien Slimdruk B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Slimdruk B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Slimdruk B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Slimdruk B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Slimdruk B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Slimdruk B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Slimdruk B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14    Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland, nummer 01144567.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Slimdruk B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Leeuwarden, september 2011.

 


4.7 van 5

Onze reviews:

Wij vinden uw mening erg belangrijk om onze service nog beter te maken.


Telefoon: 058 8200 200
Email: info@slimdruk.nl
Twitter: @slimdruk
Facebook: slimdruk

Van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 t/m 17:00 uur


Vraag een offerte aan


 • Gratis levering
 • Scherpe prijzen
 • iDEAL / PayPal
 • Gratis bestandscontrole
 • Snelle levering
 • Uitgebreid assortiment
 • Servicedesk
 • Anoniem afleveren
 • Bekijk alle voordelen